Privacy Statement

Ruud Gal Innovation Management, gevestigd aan Sterredaalder 16, 5629LB Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.innoguru.nl
Hasebroekstraat 9
7552VX Hengelo
+31627080889

Ruud Gal is tevens Functionaris Gegevensbescherming van Ruud Gal Innovation Management Hij/zij is te bereiken via het volgende mailadres: contact

Ruud Gal Innovation Management verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Ook gebruiken we geen social media plugins.

Ruud Gal Innovation Management bewaart email, naam en telefoonnummers van personen in bedrijven om personen in bedrijven te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Geautomatiseerde besluitvorming.

Ruud Gal Innovation Management neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens. Ruud Gal Innovation Management gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Het email systeem incl. contacten systeem behorende bij deze website, zoals aangeboden door onze service provider MijnDomein.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ruud Gal Innovation Management bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Naam

email-adres

telefoonnummer

10 jaar na het laatste contact voor mogelijke vervolgopdrachten

Delen van persoonsgegevens met derden

Ruud Gal Innovation Management verstrekt uitsluitend na overleg met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ruud Gal Innovation Management gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Deze website heeft wel links naar andere websites, die mogelijk wel cookies plaatsen (bijv. Youtube).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ruud Gal Innovation Management en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via contact. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Ruud Gal Innovation Management wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ruud Gal Innovation Management neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op contact.